Notár Košice

Dobrovoľné dražby

– Notár zo zákona osvedčuje priebeh dobrovoľnej dražby v prípade dražby nehnuteľností či hnuteľnosti s hodnotou nad určený zákonný limit podľa zákon č.. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.

Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb a vydá o tom žiadateľovi potvrdenie.

Notárska komora vedie Notársky centrálny register dražieb, ktorý obsahuje zoznam vyhlásených dražieb. Zoznam vyhlásených dražieb musí obsahovať najmä predmet dražby, dražobníka, navrhovateľa dražby, miesto a čas konania dražby.

Ide o tzv. „autentický register“, t. zn., že údaje v ňom registrované a listiny v ňom uverejnené sa považujú za pravé a sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do NCRdr, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti.

NCRdr obsahuje aj Zbierku listín dobrovoľných dražieb v e-forme – dražobník je povinný uverejňovať okrem zákonom určených údajov i ZoDD taxatívne vymedzené listiny o stave dražby.
Notár zodpovedá za správnosť uverejnených údajov v NCRdr – vykonáva tzv. e-vidimáciu – elektronické osvedčenie správnosti elektronickej kópie s jej papierovým originálom (prvopisom).

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.