Notár Košice

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

Kvalifikovaná odborná práca

Okrem obhájenia titulu doktora práv pokračoval odborný rast obhájením titulu PhD.

Viac ako 25 rokov skúseností

Bohaté skúsenosti v oblasti notárskeho remesla preverené časom.

Odborná a publikačná činnosť

Vrátane pravidelného prispievania do periodík a celoštátnej tlače na rôzne témy týkajúce sa činnosti notára

Prihovára sa Vám Váš notár

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková,PhD.

Právnické vzdelanie som získala štúdiom na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, ktorú som úspešne absolvovala v máji 1998 obhájením titulu Magister práv.

Už počas školy som praxovala na notárskom úrade v Košiciach a cez prázdniny na notárskom úrade vo Vranove nad Topľou, lebo som k „notárskemu“ remeslu mala blízko vlastne od mala, keďže moja babka bola obecný notár a moja mamka štátny notár a následne až do r. 2016 bola notárom.

Bezprostredne po skončení školy som pracovala výlučne na notárskom úrade, kde som po absolvovaní povinných koncipientských kurzov končiacich dvoma hodnotenými výstupmi, r. 2000 zavŕšila koncipientskú prax úspešným vykonaním notárskej skúšky, čím som sa stala notárskym kandidátom. Súbežne som v tomto roku obhájila titul doktor práv rigoróznou skúškou na tému notár ako súdny komisár v konaní o dedičstve.

V pozícii notárskeho kandidáta som vykonávala všetku notársku agendu rovnocenne s notárom. V r. 2003 som ako úspešným kandidát vo výberovom konaní bola menovaná ministrom spravodlivosti SR, v tom čase ako najmladšia, za notárku so sídlom v Hanušovciach n.T a v r. 2005 som vytvorila spolu s JUDr. Darinou Breznoščákovou, notárkou so sídlom vo Vranove n.T., spoločenstvo notárskych úradov so sídlom vo Vranove n.T.

Okrem vykonávania notárskej činnosti v celej šírke podľa notárskeho poriadku som sa venovala sústavnému samovzdelávaniu a v r. 2006 som bola zapísaná do zoznamu mediátorov (www.breznoscakova.sk), ale aj vzdelávaniu notárskych koncipientov v rámci ich notárskej praxe ako členka Vzdelávacej komisie Notárskej komory SR, ktorej som členom už vyše 10 rokov. Svoju lektorskú činnosť som okrem notárskej cieľovej skupiny rozšírila ako externá členka Justičnej akadémie SR od r. 2016 aj na justičnú obec sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Súčasne som pracovala v rámci legislatívnej skupiny Prezídia Notárskej komory SR pri tvorbe pripomienok či samotných zákonov upravujúcich činnosť notárov. V rámci odborného rastu ako lektor som sa venovala a venujem téme dedičského práva v širšom kontexte so zameraním na dlhy a predĺžené dedičstvo. V rámci medzinárodnej skupiny Prezídia NK SR sa ako jej členka vyše desať rokov venujem téme cezhraničné dedičstvá. Práve v oboch témach som ako autorka publikovala viacero odborných článkov v právnických časopisoch, najmä časopis Ars Notaria a moja autorská odborná činnosť v týchto oblastiach vyvrcholila mojimi dvoma publikáciami, monografiami na tieto témy vo vydavteľstve Wolter Kluwer. Môj odborný rast v téme dlhov v konaní o dedičstve vy vrcholil doktorandským štúdiom na právnickej fakulte UPJŠ od r. 2011 a obhájením titulu PhD. v júni 2015.

V júni 2020 som úspešne absolvovala výberové konanie za notára so sídlom v obvode okresného súdu Košice 1 a dňa 30.9.2020 som bola ministerkou spravodlivosti vymenovaná za notárku so sídlom v Košiciach.

Moju 25 ročnú notársku prax, sústavný odborný rast v notárskej agende som ja, notárka, spolu so svojím tímom – notárskou kandidátkou, notárskou koncipientkou a administratívnymi a IT zamestnancami, pripravení ponúknuť teraz Vám, obyvateľom a podnikateľom mesta mojej alma mater, v Košiciach. Tešíme sa na Vašu návštevu a Vašu dôveru v našu odbornú právnu opateru nad Vašimi rodinnými či firemnými majetkami.

S úctou Váš notár.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Publikácie:
 https://www.wolterskluwer.sk/sk/dlhy-porucitela-a-ich-vyporiadanie-v-konani-o-dedicstve.p2363.htmlDlhy poručiteľa

https://www.wolterskluwer.sk/sk/cezhranicne-dedenie-nariadenie-eu-c-650-2012-o-cezhranicnych-dedicstvach.p1973.htmlCezhraničné dedenie

Citácia v Civilnom mimosporovom poriadku: Smyčková, Števček, Tomašovič, Kotrecová a kol.:  Civilný mimosporový poriadok, Veľké komentáre., I. vydanie, Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-89603-54-1, s. 728, 738

Citácia v Občianskom súdnom poriadku: ŠTEVČEK, M., FICOVÁ, S. a kol.: Občiansky súdny poriadok. Komentár. I. diel. 2.vydanie., Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, 965 s., ISBN: 978-80-7400-406-3., str.- 667, str. 671-672, str. 673, str. 677, str. 689, str. 691. 29/6/20 © Európska únia, 2002-2020 

Citácie v odbornom článku: SOBINKOVIČOVÁ, M., Z. GRÓFIKOVÁ. Ako pristúpiť k speňažovaniu majetku v likvidácii dedičstva. In: ARS NOTARIA. 2014, č. 3, s. 23-24. ISSN 1335-2229. HAMARA, J. Likvidácia dedičstva formou dobrovoľnej dražby. In: ARS NOTARIA. 2012, č. 2, s. 4-9. ISSN 1335-2229.

Články:

 1. BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Dlhy v dedičskom konaní a predĺžené dedičstvo. In: ARS NOTARIA. 2011, č. 1, s. 11 – 19. ISSN 1335-2229.
 2. BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Dlhy v dedičskom konaní a predĺžené dedičstvo (II.). In: ARS NOTARIA. 2011, č. 2, s. 22 – 27. ISSN 1335-2229.
 3. BREZNOŠČÁKOVÁ, M.: Dlhy v dedičskom konaní a predĺžené dedičstvo III. In: ARS NOTARIA. 2011, č. 3, s. 5 – 11. ISSN 1335-2229.
 4. BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Dlhy v dedičskom konaní a predĺžené dedičstvo – IV. časť. In: ARS NOTARIA. 2011, č. 4, s. 4 – 10. ISSN 1335-2229.
 5. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve. In: ARS NOTARIA. 2012, č. 4, s. 3 – 7. ISSN 1335-2229.
 6. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Seminár o implementácii a aplikácii Nariadenia EÚ č. 650/2012 o cezhraničných dedičstvách. In: ARS NOTARIA. 2013, č. 4, s. 19. ISSN 1335-2229. 2
 7. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Speňažovanie majetku v likvidácii dedičstva. In: ARS NOTARIA. 2014, č. 2, s. 4 – 11. ISSN 1335-2229.
 8. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Právo oznamovateľa na náhradu vecných nákladov v dedičskom konaní. In: ARS NOTARIA. 2014, č. 3, s. 20 – 22. ISSN 1335-2229.
 9. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. XXII. Karlovarské právnické dni. In: ARS NOTARIA. 2014, č. 3, s. 28 – 30. ISSN 1335-2229.
 10. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Školenie notárov vo Vysokých Tatrách. In: ARS NOTARIA. 2015, č. 1, s. 29 – 31. ISSN 1335-2229.
 11. IMRICH IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Činnosť notára pri zavedení Európskeho osvedčenia o dedičstve ako dopad Nariadenia EÚ č. 650/2012 o cezhraničných dedičstvách. In: ARS NOTARIA. 2015, č. 2, ISSN 1335-2229.
 12. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Dedičské konania s cudzím prvkom, Cezhraničné dedičstvá podľa Nariadenia EU o dedičstvách. In: ARS NOTARIA. 2015, č. 3, ISSN 1335-2229
 13. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Recenzia – Cezhraničné dedenie, Nariadenie EÚ 650/2012 o cezhraničných dedičstvách. In: ARS NOTARIA. 2015, č. 3, ISSN 1335-2229
 14. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Cezhraničné semináre – praktické ukážky riešenia situácií cezhraničného dedenia. In: ARS NOTARIA. 2016, č. 3, ISSN 1335-2229
 15. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Školenie v Omšení. In: ARS NOTARIA. 2016, č. 2, ISSN 1335-2229
 16. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Recenzia – Miriam Imrich Breznoščáková Dlhy poručiteľa a ich vyporiadanie v konaní o dedičstve, Likvidácia dedičstva. In: ARS NOTARIA. 2016, č. 2, ISSN 1335-2229
 17. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Cezhraničné semináre v rámci projektu CROSSUM, Cezhraničná spolupráca a jazykové zdokonalenie vo svetle nového Nariadenia o cezhraničnom dedení. In: ARS NOTARIA. 2016, č. 2, ISSN 1335-2229
 18. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok, Nové ustanovenia a inštitúty v rámci rekodifikovaného civilného procesu. In: ARS NOTARIA. 2016, č. 1, ISSN 1335-2229
 19. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Medzinárodný seminár Cezhraničné dedenie: Nariadenie EU o dedičstvách v právnej praxi. In: ARS NOTARIA. 2017, č. 2, ISSN 1335-2229
 20. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. Cezhraničné dedenie: Právomoc konať – fórum – kapitola 2. In: ARS NOTARIA. 2017, č. 1, ISSN 1335-2229
 21. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. VIII Ústavné dni Košice. In: ARS NOTARIA. 2019, č. 4, ISSN 1335-2222
 22. IMRICH BREZNOŠČÁKOVÁ, M. 72. Stretnutie kontaktných bodov EJS venované praktickému uplatňovaniu Nariadenia EU č. 650/2012 (Nariadenie o dedičstve). In: ARS NOTARIA. 2019, č. 1, ISSN 1335-2229 

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.