Notár Košice

Osvedčovanie pravosti podpisu na listine (legalizácia)

Prítomnosť osoby, ktorej podpis na listine sa overuje, je nevyhnutná! Táto osoba musí predložiť platný doklad totožnosti. Ak notár nepozná osobu, ktorej podpis na listine má byť osvedčený, táto musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo jej totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti (svedkami totožnosti nemôžu byť osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, ďalej tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať. Ďalej nimi nemôžu byť osoby blízke osobe, ktorej podpis má byť osvedčený a tí, ktorí sú na veci zúčastnení). Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. V prípade ak ide listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, osvedčovanie pravosti podpisu na týchto listinách vykonáva len notár alebo notársky kandidát. Cena osvedčenia 1 podpisu na rôznej listine je 2,87€ s DPH.

Pre osvedčenie pravosti podpisu na listine nie je potrebné objednať sa. Ak potrebujete osvedčiť pravosť podpisu na listine s použitím v cudzine, kontaktujte nás telefonicky, či notár, prípadne notársky kandidát sa nachádza na notárskom úrade.

Pozor zmena sídla Notárskeho úradu z Moyzesovej 32 na Vojenskú 14 (budova Stavebného bytového družstva I), bezproblémové parkovanie pred budovou Stavebného bytového družstva I je Vám k dispozícii. Tešíme sa na Vašu návštevu. Tím Notárskeho úradu JUDr. Miriam Imrich Breznoščákovej, PhD.