Notár Košice

Osvedčovanie pravosti podpisu na listine (legalizácia)

Prítomnosť osoby, ktorej podpis na listine sa overuje, je nevyhnutná! Táto osoba musí predložiť platný doklad totožnosti. Ak notár nepozná osobu, ktorej podpis na listine má byť osvedčený, táto musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo jej totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti (svedkami totožnosti nemôžu byť osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, ďalej tí, ktorí pre svoj telesný alebo duševný stav nie sú schopní vydať svedectvo, alebo tí, ktorí nevedia alebo nemôžu čítať alebo písať. Ďalej nimi nemôžu byť osoby blízke osobe, ktorej podpis má byť osvedčený a tí, ktorí sú na veci zúčastnení). Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. V prípade ak ide listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, osvedčovanie pravosti podpisu na týchto listinách vykonáva len notár alebo notársky kandidát. Cena osvedčenia 1 podpisu na rôznej listine je 2,87€ s DPH.

Pre osvedčenie pravosti podpisu na listine nie je potrebné objednať sa. Ak potrebujete osvedčiť pravosť podpisu na listine s použitím v cudzine, kontaktujte nás telefonicky, či notár, prípadne notársky kandidát sa nachádza na notárskom úrade.

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.