Notár Košice

Osvedčenie O Činnosti Notára

Notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva osvedčenia o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia), o pravosti podpisu na listine (Iegalizácia), o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, o protestácii zmeniek, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, vyhlásenia o vydržaní a o iných skutočnostiach. Notár pri osvedčovacej činnosti nezodpovedá za obsah právneho úkonu, zodpovedá len za správne a pravdivé opísanie osvedčovaných skutočností.

Notár vydáva najmä osvedčenia:

a) o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny – vidimácia

– notár osvedčuje, že kópia listiny sa doslovne zhoduje s originálom, či prvopisomjemu predloženým. Následne po vyhotovení kópie, opatrí kópiu listiny osvedčovacou doložkou s úradnou oečiatkou notára a podpisom notára (na listine so vzťahom k cudzine) alebo jeho zametnanca.

b) o pravosti podpisu na listine – legalizácia

– notár osvedčuje, že osoba, ktorej zákonným spôsobom zistil totožnosť pred ním predloženú listinu vlastnoručne podpísala, resp. uznala podpis za vlastný. Následne po podpise žiadateľa do osvedčovacej knihy, opatrí podpísanú listinu elektronickou osvedčovacou doložkou s úradnou oečiatkou notára a podpisom notára ( na listine so vzťahom k cudzine) alebo jeho zametnanca.

c) o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo

d) o protestácii zmeniek
e) o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
f) o tom, že je niekto nažive
g) o vyhlásení o vydržaní

– Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica musí obsahovať
1) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania – okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu účastník dokladá vyjadrenia doterajších vlastníkov podľa listu vlastníctva, alebo ich právnych nástupcov, vyhlásenie obce a právnickej osoby, ktorá spravuje nehnuteľnosť, že nemá k vydržaniu výhrady:
2) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,
3) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

h) o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom

– Patria tu najmä osvedčenia o splnení podmienok pre zápis do zoznamu prijímateľov 2% daní z príjmov

Registrácie pre 2 %

Registrácia sa vykonáva každý rok v období od 1. septembra do 15. decembra.

Organizácia musela vzniknúť v roku, ktorý predchádza aktuálnemu kalendárnemu roku, v ktorom sa organizácia registruje, aby sa mohla v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% (teda organizácie, ktoré vznikli v tomto roku ešte nemôžu byť zapísané do Zoznamu prijímateľov 2%).

Štatutárny zástupca organizácie alebo ním splnomocnená osoba pre tento úkon pri registrácii ktorémukoľvek notárovi predloží:

– rozhodnutie o registrácii, t.j. o založení organizácie s právnou subjektivitou,

– Stanovy, Štatút alebo iný dokument, ktorým sa organizácia riadi a z ktorého je zrejmý predmet činnosti organizácie
– potvrdenie zo Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že daná organizácia  nemá nedoplatok na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové zabezpečenie a na poistení v nezamestnanosti
– potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné postenie, a to od každej poisťovne, kde sú zamestnanci organizácie poistení. Ak organizácia nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.

– potvrdenie banky o vedení účtu danej organizácie nie staršie ako 30 dní, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný. Predloženie výpisu z účtu nepostačuje. Ak ste v tomto roku získali z 2% viac ako 33.000,- €, mali ste povinnosť do 30 dní otvoriť špeciálny účet na 2% a previesť tam financie z 2%.

V tomto prípade notárovi preukazujete už Potvrdenie o vedení tohto nového účtu!

i) o iných skutočnostiach

– Notár zo zákona osvedčuje priebeh dobrovoľnej dražby v prípade dražby nehnuteľností či hnuteľnosti s hodnotou nad určený zákonný limit podľa zákon č.. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov.

– Notár na žiadosť spíše notársku zápisnicu o deji, ktorého bol svedkom, ak je potrebné zachytiť obsah či priebeh deja a vyhlásení v ňom urobených , pokiaľ by mohli spôsobiť právne následky…patria sem napr. osvedčenia o vstupe do priestorov, súpis vecí a pod….

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.