Notár Košice

Registrácia Záložných Práv

Záložné zmluvy:
Celosvetová hospodárska kríza pomiešala karty a mnoho doteraz ziskových podnikov sa ocitlo v strate. Podnikatelia nemajú dostatok peňazí na prevádzku a na investovanie do firmy. Požičať si v takomto prípade od banky je nemysliteľné. Nič ale nie je stratené, pretože aj u nás už existuje riešenie. Volá sa Register záložných práv k hnuteľným veciam. Ide o veľmi moderný spôsob založenia majetku, pri ktorom veriteľ môže naďalej majetok využívať pri svojej činnosti, a tak sa naďalej snažiť o znovuzískanie stratenej pozitívnej platobnej bilancie. Žiadosť o registráciu záložného práva podáva na základe písomnej zmluvy záložca, v ostatných prípadoch záložný veriteľ. Ak záložné právo vzniká rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, registrácia sa vykoná na základe rozhodnutia príslušného súdu alebo správneho orgánu, ktorý záložné právo zriadil. Notár zaregistruje záložné právo, zmeny údajov, začatie výkonu záložného práva a výmaz záložného práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv na základe žiadosti oprávnenej osoby. Tento register je verejne prístupný, a preto ostatní podnikatelia a banky vedia o jeho záväzkoch.
Notársky centrálny register záložných práv:

Notár v ňom registruje záložné práva k hnuteľným veciam, pohľadávkam, k podniku, alebo jeho častiam, zmeny v údajoch registra, výkon alebo výmaz záložného práva. Notár vydáva za poplatok aj výpisy z tohto registra. Záložné právo možno zriadiť na základe zmluvy, zákona, rozhodnutia súdu alebo správneho orgánu alebo osvedčenia o dedičstve v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

Ako klient môžete podať:

• Žiadosť pre registráciu záložného práva
• Žiadosť pre registráciu záložného práva – dvaja záložcovia
• Žiadosť pre registráciu zmeny záložného práva
• Žiadosť pre registráciu zmeny v os. záložcu (podľa §151h, ods. 5) a (podľa §151ma, ods. 5)
• Žiadosť pre registráciu dohody záložných veriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúcom pre ich uspokojenie
• Žiadosť pre registráciu výmazu záložného práva

Túto žiadosť Vám vyhotovíme a na jej podklade bezodkladne zaregistrujeme záložné právo.

K registrácii záložného práva je potrebné predložiť:

  1. platný občiansky preukaz
  2. záložnú zmluvu
  3. úverovú, príp. iný typ zmluvy.

Ak nám zašlete podklady mailom (záložná zmluva, príp. úverová zmluva), všetky úkony si pripravíme vopred a samotný podpis žiadosti a registrácia záložného práva bude trvať len pár minút

Ak ste v banke alebo inej inštitúcii a podpisujet zmluvu o pôžičke či úvere, požiadajte, aby nám poslali podklady mailom, a kým dorazíte na náš úrad, všetko budete mať pripravené k podpisu.

NCRzp obsahuje:

– meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložcu,

– dátum a čas registrácie záložného práva,

– určenie pohľadávky zabezpečenej záložným právom, dátum jej splatnosti, ak je určený, a určenie jej hodnoty; ak hodnota zabezpečenej pohľadávky nie je pri zriadení záložného práva určená, najvyššia hodnota istiny, do ktorej je pohľadávka zabezpečená,

– určenie zálohu tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné určiť vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu, na ktorú sa záložné právo vzťahuje; určenie, že zálohom je podnik alebo jeho časť, ak je záložné právo zriadené na podnik v celku alebo na jeho časť,

– meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného dlžníka, ak osoba záložného dlžníka nie je totožná s osobou záložcu,

– meno a priezvisko (obchodné meno), adresu trvalého pobytu (sídlo) a dátum narodenia (identifikačné číslo organizácie) záložného veriteľa alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za záložného veriteľa; ak sa zapisuje osoba oprávnená konať za záložného veriteľa, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť,

– začiatok výkonu záložného práva,

– výmaz záložného práva,

– určenie notára, ktorý zápis vykonal.

Osoba, ktorá podáva žiadosť o registráciu záložného práva, je povinná poskytnúť notárovi všetky zákonom ustanovené údaje, ktoré sa zapisujú do registra záložných práv.
Každý má právo nahliadať do registra záložných práv a požadovať z neho výpisy. Na požiadanie vydá notár výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je.

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.