Notár Košice

Závety, Vyhlásenia, Plnomocenstvá

Závet

Najlepším riešením, ktorým sa akceptuje posledná vôľa zomrelého, je závet. Závet – testament je právny úkon, v ktorom poručiteľ ustanoví dediča, poprípade určí ich podiely, alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť.

Ak ste sa rozhodli spísať závet, mali by ste myslieť na formality, ktoré musí spĺňať, aby bol platný.Okrem toho, že disponovať môžete len so svojím majetkom, nemôžete v poslednej vôli zabudnúť na tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorými sú deti a vnuci poručiteľa. Taktiež nemôžete dedičovi prikázať, ako má s dedičstvom naložiť. Najlepšie je obrátiť sa na notára, ktorý je odborne spôsobilý poskytnúť užitočné rady, ale aj pomôcť pri samotnom zostavení závetu. Notár zabezpečí, aby bol závet platný a nenapadnuteľný v prípade budúcich sporov.

Testament môže mať formu notárskeho zápisu, ktorého výhodou je možnosť právneho poradenstva ako aj povinná registrácia závetu v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému si môžete byť istý, že závet sa pri prejednávaní dedičstva objaví (súdny komisár je povinný tento register lustrovať). Počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu nahliadnuť. Za formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár.
Notár spisuje a vydáva verejné listiny o právnych úkonoch. Ide najmä o dvojstranné právne úkony ako sú zmluvy a dohody, jednostranné právne úkony ako závety a vyhlásenia.D

Notár v súvislosti s výkonom akejkoľvek notárskej činnosti, najmä spísania notárskej zápisnice poskytuje fundované právne rady bezprostredne alebo predmetom súvisiace s obsahom právneho úkonu, ktorý je predmetom notárskej činnosti.

V prípade závetu/ listiny o vydedení spísaného vo forme notárskej zápisnice notár povinne registruje závet v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému si môžete byť istý, že sa závet pri prejednávaní dedičstva objaví, keďže súdny komisár poverený prejednaním dedičstva je povinný tento register závetov lustrovať za účelom zistenia existencie závetu spísaného alebo uloženého u ktoréhokoľvek notára.

Voľba rozhodného práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady číslo 650/2012 zo dňa 4. júla 2012. Osoba si môže za rozhodné právo, ktorým sa bude spravovať dedenie jej celého dedičstva, zvoliť právny poriadok štátu, ktorého je v čase voľby alebo úmrtia štátnym príslušníkom.


Notár spisuje aj iné listiny súvisiace s jeho činnosťou. Ide najmä o návrhy na prejednanie novoobjaveného majetku patriaceho do dedičstva po poručiteľovi, kedy notár vypracuje pre dediča alebo iného navrhovateľa písomné podanie , po zabezpečení potrebných podkladov ( úmrtného listu, dedičského rozhodnutia, výpisov z OR…) , ktorým súd začne konanie o novoobjavenom majetku.

Ďalšími listinami spísanými notárom sú generálmne plnomocenstvá, špeciálne plnomocenstvá napr. na prepis aut. Významnou časťou sa k nim radia aj čestné prehlásenia na rôzne úradné účely.

Pri zmluvách sú to pri najmä návrhy na vklad do katastra nehnuteľností , návrhy na schválenie právneho úkonu za maloletého, pokiaľ je účastníkom právneho úkonu .

V obchodných veciach notár spisuje ďalšie zákonom požadované listiny , najmä pri zakladaní obchodných spoločností, ako sú vyhlásenia podľa obchodného zákonníka, podpisové vzory, návrhy na zápis do OR.

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.