Notár Košice

Notárske Úschovy

Medzi ďalšie možnosti využitia služieb notára patria  úschovy. Notár do notárskej úschovy listiny ako sú závety, peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal za určitých podmienok určitému príjemcovi, peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

Pre zvýšenie bezpečnosti pri prevodoch nehnuteľnosti sa často využíva inštitút notárskej úschovy. Kupujúci zloží sumu za nehnuteľnosť alebo jej časť u notára a peniaze idú na osobitný účet notárskych úschov. Notár spíše zápisnicu o úschove peňazí, v ktorej sú dohodnuté podmienky, za akých môže peniaze predávajúcemu vydať a kupujúci aj predávajúci sa nemusia obávať, že by sa stali obeťami podvodu.

V konaniach vo veciach úschov notár na žiadosť zložiteľa prijme do úschovy:

  • závet,
  • inú listinu, listinný cenný papier (ďalej len „listina“),
  • peniaze.

Notár prijme do úschovy listinu, aby s ňou nakladal podľa

  • príkazu zložiteľa alebo
  • dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom.

Notár prijme do úschovy peniaze, aby s nimi nakladal podľa

  • príkazu zložiteľa,
  • dohody uzavretej medzi zložiteľom a príjemcom alebo 
  • osobitného predpisu (napr. ustanovenie § 151ma odsek 5 Občianskeho zákonníka, § 14 a 32 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách)

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.