Notár Košice

Garancia právnej istoty zmluvných vzťahov

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

Vojenská 14, Košice 040 01

+421 905 345 501

Po-Pia od 7:30-18:00

lex est quod notamus...

Zákon je to, čo je zapísané.
hodiny

Otváracie hodiny

Otvorené máme každý pracovný deň od 8:00-18:00. 

platby

Platba kartou

Nemusíte hľadať žiadne bankomaty, u nás môžete zaplatiť aj platobnou kartou!

mobilita

Prídeme k Vám

Po telefonickej dohode prídeme radi my za Vami.

patkovanie

Bezproblémové parkovanie

V tesnej blízkosti nášho úradu je vždy dostatok voľných parkovacích miest.

prístup

Bezbariérový vstup s výťahom

Naše priestory sú prispôsobené aj telesne hendikepovaným.

zastávka

Autobusová zastávka

Autobusová zastávka v bezprostrednej blízkosti úradu

Prečo využívať notárske služby?

Garancia právnej istoty zmluvných vzťahov

Dôležité skutočnosti musia byť zaznamenané písomne. Nie nadarmo sa hovorí, že je niečo „čierne na bielom“. V otázkach majetku obzvlášť nie je dobré nechať veci na náhodu. Neraz sa už totiž stalo, že gentlemanské ústne dohody zrazu prestali platiť, a že aj nerozlučných priateľov odlúčil sporný majetok. Zo zákona je jednou z úloh notára predchádzanie sporom, čo napĺňa okrem iného aj vyhotovovaním listín a zápisníc, ktoré sú najlepším dôkazom skutočného stavu vecí. Notár je partner pri zveľaďovaní Vášho rodinného majetku a podnikania. Je garanciou právnej istoty zmluvných vzťahov.

Služby notára môžete využiť v širokom spektre majetkovo právnych záležitostí, či už ide o majetok, bývanie alebo rodinné a partnerské vzťahy.

Notár ako právny odborník poskytuje aj právne rady individuálne aj vtedy , ak nevykoná priamo nejakú notársku činnosť, teda napríklad, ak nespíše notársku zápisnicu.

25 rokov skúseností

Bohaté skúsenosti v oblasti notárskeho remesla preverené časom.

Kvalifikovaná Odborná Práca

Okrem obhájenia titulu doktora práv pokračoval odborný rast obhájením titulu PhD.

Image of businessman hand with pen signing contract at workplace

Expresné služby

Osvedčovanie pravosti podpisu na listine (legalizácia)

Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis na listine má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísal alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný.

Osvedčovanie správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)

Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného prekladateľom.

Vydávanie výpisov z Obchodného registra Slovenskej republiky

Na žiadosť účastníka notár alebo ním poverený zamestnanec vydáva výpisy z obchodného registra Slovenskej republiky, a to z obchodného registra ktoréhokoľvek súdu v Slovenskej republike.

Notárske zápisnice a iné listiny

Prevody nehnuteľností

Notárska zápisnica, do ktorej je pojatá kúpna zmluvy, ako právny úkon, je verejná listina, ktorá má vyššiu dôkaznú silu ako akékoľvek iné (súkromné) písomné zmluvné dohody.

Notárske úschovy

Notár do notárskej úschovy listiny ako sú závety, peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal za určitých podmienok určitému príjemcovi, peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.

Závety, Vyhlásenia, plnomocenstvá

Najlepším riešením, ktorým sa akceptuje posledná vôľa zomrelého, je závet. Závet – testament je právny úkon, v ktorom poručiteľ ustanoví dediča, poprípade určí ich podiely, alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť.

Dohody o BSM

Na Slovensku zatiaľ neexistuje inštitút predmanželskej zmluvy. To ale neznamená, že si svoj majetok nemôžete ochrániť. Rovnakú službu vám urobí notárska zápisnica, ktorá určí rozsah spoločného a individuálneho majetku formou bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

Osvedčenie priebehu valných zhromaždení či iných dejov

Všetci spoločníci a akcionári sa pravidelne stretávajú na valnom zhromaždení, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti. Zákon hovorí, že valné zhromaždenie sa musí konať minimálne raz za rok.

Osvedčovacie činnosti notára

Notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky.

Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Rozhodli ste sa, že začnete podnikať? Naštudovali ste si všetky zákony, pozisťovali podrobnosti, a napriek tomu vás stále prekvapí niečo nové?

Dobrovoľné dražby

Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov o dobrovoľnej dražbe do Notárskeho centrálneho registra dražieb a vydá o tom žiadateľovi potvrdenie.

Rôzne Zmluvy pre občanov a podnikateľov

V záujme právnej istoty si nechajte takéto zmluvy spísať u notára. Notár ako štátom poverená osoba dbá na to, aby pred ním uzatvorená zmluva bola nestranná a mala vysokú právnu istotu aj pre prípad budúcich sporov.

Notár ako súdny komisár v konaní o dedičstve

Notár ako súdny komisár v konaní o dedičstve

Či už plánujete spísať závet alebo listinu a vydedení, alebo ste na začiatku dedičského konania, máte naporúdzi notára – osobu znalú práva – ktorá vám pomôže zvládnuť všetky kroky!

Register partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora

Dokedy je potrebné vykonať zápis do RPVS? Najneskôr 5 dní predtým ako sa stanete partnerom verejného sektora (napríklad podpíšete zmluvu alebo máte načerpať prostriedky). Kliknite na tlačidlo pre viac informácií.

Notársky cenník

Cenník

Notár vykonáva notársku činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob určenia upravuje vyhláška.

Kontaktujte nás

Sme Vám k dispozícii vždy počas pracovných dní, v čase našich otváracích hodín. V prípade, že sa jedná o nadštandardnú službu, mimo pracovnej doby, kontaktujte nás aspoň 24 hodín vopred.

Kontaktné údaje

Notársky úrad

JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
Vojenská 14, 040 01 Košice

www.kosicenotar.sk,

e-mail: info@kosicenotar.sk

e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

tel: +421 905 345 501

IČO: 34901507

DIČ: 1034643247

IČ DPH: SK1034643247

IBAN: SK71 0200 0000 0040 3085 3651

GDPR: Zobraziť TU a TU.

Kontaktný formulár

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.