Notár Košice

Osvedčovanie správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)

Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného prekladateľom. Preklad listiny sa pevne pripojí k listine. Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Správnosť odpisu listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec notára. Osvedčenie listín, ktoré majú byť použité v cudzine, vykonáva len notár alebo kandidát. Cena osvedčenia 1 strany listiny  je 1,60€ s DPH, v prípade cudziny je to 3,20€ s DPH.

Pre osvedčenie správnosti odpisu alebo fotokópie listiny nie je potrebné objednať sa. Ak potrebujete osvedčiť správnosť odpisu alebo fotokópie listiny s použitím v cudzine, kontaktujte nás telefonicky, či notár, prípadne notársky kandidát sa nachádza na notárskom úrade.