Notár Košice

Rôzne Zmluvy pre občanov a podnikateľov

V záujme právnej istoty si nechajte takéto zmluvy spísať u notára. Notár ako štátom poverená osoba dbá na to, aby pred ním uzatvorená zmluva bola nestranná a mala vysokú právnu istotu aj pre prípad budúcich sporov. Poplatok za spísanie zápisnice stanovuje vyhláška a pri jeho určení sa vychádza z ceny predmetu notárskeho úkonu.

Podklady, ktoré sú potrebné k spísaniu zmluvy:

  • platné doklady totožnosti účastníkov
  • list vlastníctva (nie je nevyhnutný, postačuje identifikácia nehnuteľnosti)
  • v prípade bytu je potrebná aj pôvodná zmluva o prevode bytu (z dôvodu popisu bytu, spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu) a potvrdenie/ vyjadrenie správcu bytového domu alebo spoločenstva vlastníkov bytov v dome, že na byte nie sú nedoplatky.

Účastníci zmluvy sa dostavia k notárovi osobne alebo sa môžu dať zastúpiť na základe písomného plnomocenstva. Podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený. V prípade potreby je možné aj osobné vycestovanie notára priamo k účastníkom (napr. ak zdravotné dôvody neumožňujú účastníkovi úkonu dostaviť do notárskeho úradu osobne).

Zmluvy o pôžičke:
Z právneho hľadiska Zmluvou o pôžičke veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze a dlžník sa zaväzuje po uplynutí dohodnutej doby vrátiť veci rovnakého druhu. Zmluva o pôžičke je upravená v §657 a §658 Občianskeho zákonníka.

Podľa reklamy pôžičku získate rýchlo, bez ručiteľa, z pohodlia domova po telefóne, bez poplatkov, bez overovania v bankovom registri, bez potvrdenia o príjme, s možnosťou predčasného splatenia. Aká je ale niekedy realita? Úžernícke úroky, strata založenej nehnuteľnosti, neustále riziko. Notár vám poradí ako si bezpečne požičať peniaze a ako neprísť o peniaze, ak ste niekomu požičali.

Notár = nestranný arbiter: Najvhodnejšie je využiť služby banky a nie nebankovej spoločnosti, či priateľov a známych. V každom prípade najlepšie urobíte, ak sa zveríte do rúk notára a písomne uzatvoríte zmluvu o pôžičke.

Notár = istota: Notár skontroluje zákonnosť zmluvy, či je v súlade s dobrými mravmi a neposkytuje pôžičku za úžernícky úrok. V prípade rizík vyplývajúcich zo zmluvy vás na ne upozorní. K žiadnej pôžičke by ste nemali pristupovať ľahkomyseľne a dopredu by ste mali zvážiť svoju situáciu.

Ako má vyzerať zmluva o pôžičke?
Zmluva o pôžičke musí obsahovať presné označenie zmluvných strán – veriteľa a dlžníka. Presne musí definovať záväzok veriteľa, výšku úroku a termín splatnosti pôžičky. Zmluva by mala obsahovať aj prípadné zabezpečenie pôžičky a výšku úrokov z omeškania, ak dlžník nezaplatí pôžičku včas v termíne splatnosti.

Často sa stáva, že dlžník sa spolieha na dlhé prieťahy na súde a vopred ráta s tým, že veriteľovi nezaplatí. Môžete si zabezpečiť splatenie záväzku formou notárskej zápisnice, ktorá má povahu exekučného titulu. Podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti §41 ods. 2 je možné vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia. Dlžník v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou vopred súhlasí a veriteľ dosiahne rýchlejšie splatenie nevymožiteľnej pôžičky.

Odporúčame vám, aby ste peniaze požičali dlžníkovi tak, že mu ich pošlete prevodným príkazom na bankový účet alebo ich vložíte na účet dlžníka v hotovosti v banke. V rukách tak budete mať doklad o tom, že ste peniaze skutočne požičali.

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.