Notár Košice

Zakladanie A Zmeny V Obchodných Spoločnostiach

– Založenie spoločnosti:

Rozhodli ste sa, že začnete podnikať? Naštudovali ste si všetky zákony, pozisťovali podrobnosti, a napriek tomu vás stále prekvapí niečo nové?

Ak sa nechcete so založením spoločnosti, či živnosti obrátiť na právnika, existujú tu aj iné možnosti. Prvá, riziková z hľadiska vašej neskúsenosti, je možnosť, že si všetko vybavíte sami. Druhá možnosť je, že odkúpite už založenú spoločnosť a tretia možnosť je obrátiť sa na notára.

Pri zakladaní niektorých druhov spoločností ako napríklad akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, účasť notára vyžaduje priamo zákon. Pri iných spoločnostiach je to na zvážení zúčastnených strán. Notár priamo na mieste overí totožnosť zakladajúcich osôb, čím sa bezpečnosť dohody oboch strán výrazne zvýši. Notár musí v prípade akýchkoľvek pochybností o totožnosti osoby vykonať ďalšie zisťovanie. Ak sa notárovi totožnosť overiť nepodarí, musí vyhotovenie notárskej zápisnice alebo autorizáciu zmluvy odmietnuť a spísať o tom záznam.

S notárom ušetríte

Všade a najmä v podnikaní platí: „Čas sú peniaze.“ V prípade, ak ste sa rozhodli nájsť si pri podnikaní partnera, to platí dvojnásobne. Potrebujete viac dokumentov, platí pre vás viac zákonov. Preto by ste sa pri zakladaní spoločných podnikov mali poradiť s notárom, v ideálnom prípade založiť spoločnosť priamo u notára. Notár má skúsenosti a vie, s akými problémami sa podnikatelia najčastejšie stretávajú. Väčšinou ide len o formálne chyby, ktoré sú ľahko odstrániteľné, ale celý zápis do obchodného registra predĺžia. Notár vám poradí, aký typ podnikania je pre vás najvhodnejší: komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, či akciová spoločnosť?

O zápise do obchodného registra už nerozhoduje sudca v občianskom súdnom konaní, ale vyšší súdny úradník v rámci takzvanej inej činnosti súdov. Ten posudzuje len formálnu správnosť návrhu a tiež to, či podanie obsahuje všetky potrebné náležitosti. Registrové súdy sú povinné zapísať spoločnosť do obchodného registra do piatich pracovných dní od podania návrhu.

Žiadna súkromná listina neposkytuje rovnaké garancie a istoty pre účastníkov právnych vzťahov ako notárska zápisnica. Túto skutočnosť by ste mali zvážiť pri rozhodovaní s kým, na akom mieste a akým spôsobom budete riešiť svoje ďalšie možnosti založenia podnikateľskej činnosti.

– Zmluvy podľa obchodného zákonníka:

Napr.: zmluvy o prevode obchodného podielu podľa § 115 ods. 3 ObZ zmluvy o zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti zmluvy o cezhraničnom zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti

– Likvidácia spoločnosti:

Na začiatku podnikania sú podnikatelia plní entuziazmu a nadšenia. V prípade, ak sa im nedarí tak, ako si zo začiatku predstavovali a stretnú sa s problémami, môže ich to znechutiť a aj z tohto dôvodu sa rozhodnú podnikanie ukončiť. Aj v takýchto prípadoch si však musia splniť zákonné povinnosti a podnikanie ukončiť v súlade so zákonom.

Ak nechcete veľa investovať a obracať sa s celou záležitosťou na právnickú kanceláriu, najvhodnejšia bude pre vás návšteva notárskeho úradu. Získate istotu, že ste si s odbornou pomocou notára splnili všetky povinnosti a nemusíte sa obávať, že o niekoľko rokov vám príde doporučený list s nedoplatkom od štátnej inštitúcie, či veriteľa.

Nezabudnite, že podnikateľ – fyzická osoba zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom a to aj po skončení podnikateľskej činnosti. Majiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným ručí len do výšky svojho základného imania. Pri likvidácii musíte zdokladovať, že s r.o. nevlastní žiaden majetok, nemá záväzky voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni a ani zdravotným poisťovniam.

Ako zlikvidovať spoločnosť

Existujú tri možnosti, ako spoločnosť zlikvidovať a nevyhlásiť konkurz. Môžete predať svoj obchodný podiel, sfúzovať s inou spoločnosťou podľa §69 Obchodného zákonníka, alebo v poslednom rade prichádza do úvahy definitívna likvidácia spoločnosti podľa §70 až 75 Obchodného zákonníka. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob je predaj obchodného podielu tretej osobe. O nezadlženú a právne fungujúcu spoločnosť býva na trhu záujem. Potenciálny nový majiteľ pri takomto spôsobe nadobudnutia ušetrí na poplatkoch a aj čas. Rizikom sú skryté dlhy nezanesené v účtovníctve firmy.

Bezpečne

Ak má spoločnosť s r.o. jediného spoločníka, je v nej iba jeden obchodný podiel. Ak ten prevediete na základe zmluvy o prevode obchodného podielu, firma ako právny subjekt zostane ďalej existovať pod tým istým identifikačným číslom, zmení sa len jej vlastník. Najvhodnejšie je spolu s majiteľom zmeniť aj sídlo firmy a jej obchodné meno. Urobiť tak môžete po rozhodnutí Valného zhromaždenia, z ktorého by mala byť spísaná notárska zápisnica. Zmluva o prevode obchodného podielu podlieha §115 Obchodného zákonníka. Musí mať písomnú formu, podpisy oboch strán musia byť overené na notárskom úrade a nový spoločník musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve. Do 90 dní po skončení likvidácie likvidátor podá návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Za výmaz spoločnosti z ručením obmedzeným z obchodného registra sa platí súdny poplatok určený cenníkom.

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.