Notár Košice

Osvedčenie Priebehu Valných Zhromaždení Či Iných Dejov

Všetci spoločníci a akcionári sa pravidelne stretávajú na valnom zhromaždení, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti. Zákon hovorí, že valné zhromaždenie sa musí konať minimálne raz za rok. Schvaľujú sa na ňom zmeny v spoločnosti, menia sa stanovy, rozhoduje sa o zmene základného imania, volia sa a odvolávajú najvyšší členovia spoločnosti, rozhoduje sa o zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy. Pri niektorých právnych úkonoch a zmenách musí byť zo zákona prítomný aj notár. Je na zvážení najvyšších členov spoločnosti, či prizvú notára k úkonom pri ktorých to zákon neukladá.

Ak je zápisnica z valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice, nemôže sa stať, že by bola neskôr zmenená, antidatovaná, či inak zmanipulovaná. Zápisnica bude uložená v Notárskom centrálnom registri listín, kde je bezpečne dlhodobo archivovaná.

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.