Notár Košice

Prevody nehnuteľností

Darovacie zmluvy

Najväčšiu radosť zvyčajne mávame, ak niekoho obdarujeme. Nie vždy sa ale dar stretne s radosťou aj v okolí ďalšieho príbuzenstva. Závisť dokáže rozhádať zvyšok rodiny a spôsobiť veľké problémy nielen darcovi, ale aj obdarovanému. Najväčšie problémy vznikajú v situáciách ak o dare vyššej finančnej hodnoty zvyšok rodiny nevie a novinku sa dozvie až po smrti darcu. Ešte komplikovanejšia je situácia, ak o darovaní neexistuje žiadny úradný záznam. Notár vám poradí ako po smrti darcu dokázať vám dar naozaj dal a ako sa vyhnúť nepríjemným situáciám.

Notárska zápisnica = prevencia: V prípade, ak sú predmetom darovania hnuteľné veci ako napríklad umelecké diela, šperky, knihy, či starožitnosti, zákon hovorí, že písomný záznam o darovaní nepotrebujete. Notári však poznajú stovky prípadov, keď chýbajúci písomný záznam o darovaní mal za následok rozhádanie rodiny a súdnu dohru. Iná je situácia pri nehnuteľnostiach ako sú byty, či domy alebo pri peňažných daroch. Vtedy zákon vyžaduje písomný zápis o darovaní – teda darovaciu zmluvu spísanú u notára.

„Čo nie je na papieri, akoby ani nebolo“: Darovacia zmluva chráni obe strany, a preto by sa mala stať súčasťou každého väčšieho daru. Ide o obojstranný právny úkon, ktorý je neplatný v prípade, ak sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na závady, o ktorých vie. Inak má obdarovaný právo dar vrátiť. Toto právo platí len vtedy, ak ide o chyby, ktoré mal predmet daru pri darovaní, nie v prípade závad, ktoré sa vyskytli neskôr. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Zmluva musí spĺňať náležitosti určené zákonom. Ak chcete mať právnu istotu, spíšte notársku zápisnicu, ktorá je verejnou listinou. Navštívte notára, aby ste sa vyhli budúcim problémom

Kúpna zmluva spísaná notárom

Notárska zápisnica, do ktorej je pojatá kúpna zmluvy, ako právny úkon, je verejná listina, ktorá má vyššiu dôkaznú silu ako akékoľvek iné (súkromné) písomné zmluvné dohody. Žiadna súkromná listina neposkytuje a nemôže poskytovať nižšie uvedené garancie a istoty pre účastníkov právnych vzťahov. Tieto súvislosti je vhodné zvážiť pri rozhodovaní o výbere miesta a formy písomného právneho úkonu.

Desať výhod  prečo spísať kúpnu zmluvu u notára:

Po prvé:

Notárske zápisnice spisuje notár, ktorý je orgánom verejnej moci a odborníkom s vysokoškolským právnickým vzdelaním, na túto činnosť štátom určený a splnomocnený. Činnosť notára pri spisovaní notárskych zápisníc je výkonom verejnej moci, notár je štátom kreovaný právny odborník – špecialista na koncipovanie a tvorbu právnych listín. Túto činnosť vykonáva nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Notár zodpovedá za správnosť vyhotovenej zmluvy. V prípade pochybenia a vzniku škody je notár poistený a zaisťuje návratnosť finančných prostriedkov cez inštitút náhrady škody. Notár je povinný oznámiť účastníkom zmluvy o prevode nehnuteľností výšku svojho poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s vyhotovením notárskej zápisnice.
Za vznik prípadnej škody za túto činnosť notára zo zákona zodpovedá štát.

Po druhé:


Notárske zápisnice a ich osvedčené odpisy sú verejnými listinami, ktoré majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera.

Po tretie:


Nespornou výhodou právnej istoty aj s finančným znížením nákladov je skutočnosť, že ak Vám spisuje kúpnu zmluvu notár v notárskej zápisnici, notár ručí za zistenie totožnosti účastníkov zmluvy (pre prípady podvodu) a súčasne sa už nevyžaduje splnenie zákonnej požiadavky, osvedčenia podpisov predávajúcich na kúpnych zmluvách, čím s tým nemáte žiadne poplatky (2,87€/1 podpis na 1 listine).

Po štvrté:

Notár spisuje notársku zápisnicu s účastníkmi právneho úkonu, teda kúpnej zmluvy, resp. ich splnomocnenými zástupcami. Výhodou kúpnej zmluvy vo forme notárskej zápisnice je fakt, že jej účastníkom, či už ako kupujúci alebo predávajúcu môže byť aj osoba, ktorá je telesne hendikepovaná (napr. hluchá, nemá, nemôže písať atď.), kedy sa za zákonných podmienok za takúto osobu podpisujú pred notárom svedkovia úkonu či aj dôverník. V iných súkromných zmluvách by takáto možnosť bola neprípustná a nemohlo by dôjsť k spísaniu žiadnej kúpnej zmluvy, bez súčinnosti notára v podobe spísania notárskej zápisnice.

Po piate:

Kúpnu zmluvu ako právny úkon môže uzatvoriť len osoba, ktorá nemá na tento úkon obmedzenú právnu spôsobilosť. Ak by totiž účastník kúpnej zmluvy bol obmedzený v spôsobilosti na právne úkony v takomto rozsahu, čo za normálnych okolností nie je možné zistiť, zo zákona by bola takáto kúpna zmluva neplatná. Notár však má prístup do notárskeho centrálneho registra listín (NCRls), v ktorom na žiadosť súdu registruje rozsudky o obmedzení (predtým aj na pozbavenie) spôsobilosti na práve úkony. Potvrdenie o skutočnostiach uložených v NCRls, ktorý si notár sám zabezpečí je nezvratným dôkazom o spôsobilosti alebo nespôsobilosti osoby na právny úkon kúpnej zmluvy, čím sa klient vyhne v budúcnosti prípadnému riziku absolútnej neplatnosti kúpnej zmluvy.

Po šieste:

Ak sa spisuje kúpna zmluva, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti, je potrebné zabezpečiť príslušný výpis z katastra nehnuteľností najčastejšie v podobe výpisu z listu vlastníctva z  okresného úradu odboru katastrálneho (príslušného podľa katastrálneho územia v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza). Podľa zákona o správnych poplatkoch katastrálny odbor sa za každý výpis z listu vlastníctva (za každých aj začatých 20 parciel alebo stavieb) účtuje 8,5 € správny poplatok. Notár si však na účely výkonu svojej notárskej činnosti vie zabezpečiť elektronický výpis z listu vlastníctva bezplatne (na základe zmluvy medzi ÚGKaK SR a NK SR), čím opäť klient ušetrí nemalé správne poplatky.

Po siedme:

Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky garantuje formálno-právnu istotu notárskych zápisníc, ktoré nemožno antidatovať, nakoľko od 1.1. 2003 je v prevádzke Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz), ktorý každej notárskej zápisnici spísanej notárom v Slovenskej republike centrálne prideľuje jej spisovú značku. Od 1.1. 2005 je v prevádzke Notársky centrálny register listín (NCRls), je tým zaručená nezmeniteľnosť notárskych zápisníc, nakoľko každá notárska zápisnica po podpísaní zmluvnými stranami a notárom je uložená v elektronickej podobe do NCRls. Ďalšie zásahy do obsahu notárskych zápisníc sú teda navždy vylúčené.

Po ôsme:

Notárske zápisnice môžu byť priamo vykonateľné. Zmluvné strany si pri písaní právneho záväzku vo forme notárskej zápisnice pre prípad dobrovoľného neplnenia v právnom záväzku dohodnutých povinností (napr. vyplatenie kúpnej ceny, ale napr. aj vypratanie bytu alebo nebytového priestoru) môžu dohodnúť priamu vykonateľnosť notárskej zápisnice a tým predísť finančne i časovo náročnému súdnemu konaniu, a tak podať návrh na vykonanie exekúcie na základe notárskej zápisnice ako exekučného titulu, ktorá je v tomto rovnocenná súdnemu rozhodnutiu.

Po deviate:

Odmenu za výkon notárskej činnosti určuje štát (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov). Výška odmeny je teda vopred stanovená a rovnaká na celom území Slovenskej republiky. Základom pre výpočet je kúpna cena, násobená percentom, ktoré začína 1% a postupne sa so zvyšujúcou kúpnou cenou percento odmeny znižuje.

Po desiate:

Podľa notárskeho poriadku smie notár okrem spísania samotnej kúpnej zmluvy vo forme notárskej zápisnice, poskytnúť aj zastupovanie v katastrálnom konaní, čím pre klienta garantuje zrýchlenie, zjednodušenie a hlavne nezanedbateľné finančné úspory zápisu do katastra nehnuteľností

Podľa právneho poriadku SR totiž platí, že platnosť a účinnosť zmluvy nastáva podpísaním samotnej kúpnej zmluvy pred notárom, no vznik právnych účinkov z kúpnej zmluvy predmetom ktorej sú nehnuteľnosti sa viaže na rozhodnutie okresného úradu odboru katastrálneho (príslušného podľa katastrálneho územia v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza). Notár sa postará o kompletné úkony, výsledkom ktorých bude vklad do katastra nehnuteľností. Ak zmluvu o prevode nehnuteľnosti spíše notár, ktorý za jej obsah zodpovedá, katastrálny odbor sa sústredí už len na súladnosť zmluvy s katastrálnym operátom a neskúma občianskoprávne aspekty zmluvy. Preto katastrálne odbory tento ušetrený čas využijú na rýchlejšie povolenie vkladu. Zmluva spísaná notárom požíva aj časovú výhodu spočívajúcu v to, že na rozdiel od iných súkromných a neautorizovaných zmlúv je katastrálny odbor povinný o zmluve spísanej notárom  rozhodnúť nie do 30 dní ale do 20 dní.

Bez pochýb nezanedbateľným benefitom je úspora peňazí klienta pri platení správneho poplatky za katastrálne konanie. Za konanie o vklade vlastníckeho čo iného vecného práva sa platí 66€. V prípade, ak je návrh na vklad zaslaný notárom elektronicky, tým sa znižujú poplatky o 50%, čím klient zaplatí len 33 €. Notár však ešte klientovi peniaze ušetrí pri vykonaní oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad vlastníckeho práva (o ďalších 15 €), teda konečná suma pri jednom vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy je 18 €.

Zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva –

Spoluvlastníci spoločnej veci (najmä nehnuteľnosti) sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

Zriadenie vecných bremien (napr. doživotného práva bývania) – obdarovaný ako povinný sa pri darovaní alebo aj neskôr samostatným právnym úkonom dohodnú s darcom ako oprávneným, že v prospech neho zriadia k darovanej nehnuteľnosti vecné bremeno doživotného práva bývania. Jedná sa o ťarchu, ktorá sa zapíše v časti C listu vlastníctva, čo samozrejme vlastníka obmedzuje v právnej dispozícii s domom a obdarovanému dáva záruku dožitia.

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.