Notár Košice

Prečo využiť notársku zápisnicu?

Žiadna súkromná listina neposkytuje a nemôže poskytovať nižšie uvedené garancie a istoty pre účastníkov právnych vzťahov. Tieto súvislosti je vhodné zvážiť pri rozhodovaní o výbere miesta a formy písomného právneho úkonu.

   Po prvé:
Notárske zápisnice spisuje notár, ktorý je orgánom verejnej moci a odborníkom s vysokoškolským právnickým vzdelaním, na túto činnosť štátom určený a splnomocnený. Činnosť notára pri spisovaní notárskych zápisníc je výkonom verejnej moci, notár je štátom kreovaný právny odborník – špecialista na koncipovanie a tvorbu právnych listín. Túto činnosť vykonáva nestranne a nezávisle tak, aby boli rovnocenne zabezpečené práva a oprávnené záujmy všetkých účastníkov právneho úkonu. Za vznik prípadnej škody za túto činnosť notára zo zákona zodpovedá štát.

   Po druhé:
Notárske zápisnice a ich osvedčené odpisy sú verejnými listinami, ktoré majú zvláštnu dôkaznú silu spočívajúcu v tom, že dôkazné bremeno je na tom, kto chce preukázať opak toho, čo je vo verejnej listine uvedené a nie na tom, tvrdenie koho sa v spore o verejnú listinu opiera.

   Po tretie:
Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky garantuje formálno-právnu istotu notárskych zápisníc, ktoré nemožno antidatovať, nakoľko od 1.1. 2003 je v prevádzke Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz), ktorý každej notárskej zápisnici spísanej notárom v Slovenskej republike centrálne prideľuje jej spisovú značku. Od 1.1. 2005 je v prevádzke Notársky centrálny register listín (NCRls), je tým zaručená nezmeniteľnosť notárskych zápisníc, nakoľko každá notárska zápisnica po podpísaní zmluvnými stranami a notárom je uložená v elektronickej podobe do NCRls. Ďalšie zásahy do obsahu notárskych zápisníc sú teda navždy vylúčené.

   Po štvrté:
Notárske zápisnice môžu byť priamo vykonateľné. Zmluvné strany si pri písaní právneho záväzku vo forme notárskej zápisnice pre prípad dobrovoľného neplnenia v právnom záväzku dohodnutých povinností (peňažných i naturálnych, ale napr. aj vypratanie bytu alebo nebytového priestoru pri nájomných zmluvách) môžu dohodnúť priamu vykonateľnosť notárskej zápisnice a tým predísť finančne i časovo náročnému súdnemu konaniu, notársku zápisnicu predložiť súdnemu exekútorovi ako exekučný titul, ktorá je v tomto rovnocenná súdnemu rozhodnutiu.

   Po piate:
Odmenu za výkon notárskej činnosti určuje štát (vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov). Výška odmeny je teda vopred stanovená a rovnaká na celom území Slovenskej republiky.

 

Vážení klienti, od 01.11.2023 sme pripravení zabezpečiť zápis Vašej novovznikajúcej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra. Hlavnými výhodami sú úspora času-zápis už na nasledujúci deň, neformálnosť konania a nezmenená cena (porovnateľná  so súdnym poplatkom). Preto neváhajte kontaktovať náš notársky úrad za účelom vykonania zápisu do obchodného registra. S pozdravom notár.